Milton Street, ME16

Maidstone

/

£5,000,000

Scheme  – 22 Units